Darba vietas sagatavošana

Pirms krūmgrieža lietošanas jāpārliecinās, ka darba vide ir droša. Ir svarīgi izlasīt lietošanas instrukciju un ievērot tajā norādītās drošības prasības.

Iekārtas un darba vietas sagatavošana

 • Tiklīdz ir ieslēgts dzinējs, krūmgriezis rada toksiskas izplūdes gāzes. Šīs gāzes var būt bez smakas un neredzamas. Nelietojiet krūmgriezi slēgtā un slikti vēdināmā vidē. Pārliecinieties, ka ir nodrošināta pietiekama ventilācija.
 • Pārbaudiet darba vietas virsmu. Jūs varat paslīdēt uz mitras, nelīdzenas virsmas vai uz tikko nozāģēta koka (mizas). Uzmanieties no šķēršļiem: nekāpiet pāri koku celmiem un saknēm!
 • Ja blakus atrodas citas personas, īpaši bērni, ievērojiet drošu attālumu. Pārliecinieties, ka 15 metru attālumā ap Jums neatrodas cilvēki, jo tos var savainot krītoši objekti. Tādu pašu drošu attālumu saglabājiet attiecībā uz tādiem objektiem, kā transporta līdzekļi vai logi, lai nenodarītu kaitējumu īpašumam.
 • Pārbaudiet, vai krūmgriezis ir pareizi samontēts. Izlasiet attiecīgo lietošanas instrukcijas nodaļu.
 • Pļaušanas ierīcei, aizsardzības līdzekļiem, rokturim un siksnām jābūt kopā un pareizi samontētām.
 • Galvenajam vadības/apstādināšanas slēdzim ir jābūt viegli pārslēdzamam STOP un 0 pozīcijā.
 • Akseleratora aizsardzības taustiņam (ja uzstādīts) un akseleratora svirai ir viegli jākustas, un akseleratora svirai automātiski ir jāatgriežas tukšgaitā.
 • Pārbaudiet, vai sveces uzgalis ir uzstādīts pietiekami stingri. Ja tas brīvi kustas, var rasties dzirksteles, kas var aizdedzināt degvielas/gaisa maisījumu un izraisīt ugunsgrēku.
 • Pļaušanas aprīkojumam ir jābūt pareizi uzstādītam, drošai un ideālā stāvoklī.
 • Pārbaudiet, vai aizsardzības līdzekļi (piemēram, pļaušanas aprīkojuma drošība, krūmgrieža disks) nav bojāti vai nolietojušies. Nomainiet bojātās detaļas. Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta drošība vai nolietojies krūmgrieža disks (ja uzraksti un bultiņa nav skaidri redzami).
 • Nemēģiniet mainīt kontroles un aizsardzības ierīces.
 • Rokturiem jābūt sausiem un tīriem, nenosmērētiem ar eļļu vai sveķiem. Tas ļaus droši lietot ierīci.

Noregulējiet siksnas un rokturus atbilstoši savam augumam.

Sākums

Kad STIHL krūmgriezi esat piepildījuši ar degvielu, varat uzsākt darbu.

Izvēloties darba vietu, iesakām ievērot šādas drošības prasības:

 • Darba vietai jāatrodas vismaz 3 metru attālumā no vietas, kur uzpildījāt degvielu.
 • Pārbaudiet, vai Jūsu darba vietā neatrodas šķēršļi (piemēram, zari), un kāds ir darba vietas stāvoklis. Ja rodas neparedzētas situācijas, vienmēr jābūt paredzētam evakuācijas ceļam. Slidena, nelīdzena vai apledojusi virsma var būt bīstama, tāpēc iesakām izvairīties no šādām virsmām.

Pārliecinieties, ka blakus neviena nav. Tomēr Jums nevajadzētu strādāt vienam pašam, blakus drošā attālumā jābūt cilvēkam, kurš varētu palīdzēt nelaimes gadījumā.

 
Saņemt jaunumus e-pastā